Asana - Prone

 

Bekasana
Bekasana
  Shalabhasana
Shalabhasana
  Dhanurasana
Dhanurasana
 
Bhujangasana
Bhujangasana
  Naukasana
Naukasana