Asana - Standing

 

Trikona
Trikonasana
  vriksha
Vrikshasana
ardhachandra
Ardhachandrasana
chakrasa _up
Chakrasana (standing)
garuda
Garudasana
nataraja
Natarajasana
  padangustha
Padangusthasana
utkata
Utkatasana
virabhadra
Virabhadrasana
padahasta
Padahastana