Sitting Positions

 

 

akarnadhanura
Akarna Dhanurasana
ardha pashimota
Ardha Pashimotana
gomukha
Gomukasana
goraksha
Gorakshasana
kukuta
Kukutasana
kurma
Kurmasana
mahaankona
Maha Ankonasana
manduka
Mandukasana
marishi
Marichi
matsyendra
Matsyendra
mayasana
Mayasana
nava
Navasana
padma
Padmasana
parvata
Parvatasana
rajakapo
Rajakapo
siddha
Siddhasana
simha
Simhasana
tolangula
Tolangulasana
trishula
Trishulasana
vajra
Vajrasana
vatayana
Vatayanasana
janushira
Janu Shirshasana
vira
Virasana